DE | EN | PL

Kontakt

Dr. univ. Med. Peter PEER
Juns 592 | 6293 Tux
Österreich

Tel: +43 5287 86180

Fax: +43 5287 861804
info@dr-peer.at

Godziny otwarcia gabinetu

Kwiecie? - Listopad:
Poniedzia?ki, Wtorki
& Pi?tki:
od 08.00 do 12.00 godz.
od 16.00 do 17.00 godz.

 
?rody: 08.00 - 12.00, popo?udniami gabinet zamkni?ty

 

Czwartki: 8.00 - 12. 00 oraz od 16.00 - 18.30 
Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00
Dy?ury nocne & weekendy: 

Dy?ury nocne w naszym gabinecie odbywaj? si? w dni powszednie od godz. 19:00 do 7:00 oraz w weekendy od pi?tku godz.19:00 do poniedzia?ku godz.7:00. Lekarza mo?na wezwa? dzwoni?c na bezp?atny numer 141 (podczas rozmowy prosz? poda? kod pocztowy 6293)

 

 

 

Dr. univ. Med. Peter PEER

Witam serdecznie

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej. Od 1991 roku prowadz? w?asn? praktyk? lekarsk? w dolinie Tux. Zakres moich zada? jako lekarza ogólnego jest bardzo urozmaicony. Czasami wymaga szczególnego po?wi?cenia ale ca?y czas daje ogromn? rado?? i poczucie satysfakcji! Moja specjalizacja zwi?zana jest g?ównie z urazami powypadkowymi, które najcz??ciej maj? miejsce w sezonie zimowym podczas bia?ych szale?stw na stokach.

Jako lekarz urz?duj?cy w ma?ej wiosce alpejskiej czuj? si? zobowi?zany do opieki nad moimi pacjentami od ich narodzin a? po ich s?dziwy wiek. W ka?dej chwili s?u?? im pomoc? i wsparciem w sprawie skomplikowanego dla nich systemu zdrowia. Jestem otwarty na wszelkie sprawdzone alternatywne metody lecznicze, gdy? jak pewne przys?owie g?osi: " kto uzdrawia, ma racj?". Jednak mój zawodowy fundament opiera si? na nowoczesnej medycynie konwencjonalnej.

Ta strona internetowa ma na celu przybli?enie Pa?stwu zakres moich dzia?a? lekarskich, moje wa?ne cele zawodowe oraz osoby, które mnie dzielnie przy tym wspieraj?. Ponadto strona ta powinna u?atwi? obopóln? wspó?prac?, chodzi tu o kontakt lekarz-pacjent. Jednak prawdziw? wizytówk? mojego gabinetu powinna by? moja oraz mojego zespo?u wspólna praca!

Dr. Peter Peer, Tux

 

 

Terminy & Informacje:

Telefonicznie pod numerem +43  5287 86180 lub podczas rejestracji.

Informacje & Aktualno?ci

Pod tym linkiem znajduj? si? artyku?y oraz aktualne informacje dotycz?ce zdrowia i zdrowego trybu ?ycia.
» weiter

Partnerzy

Linki na strony naszych przyjació? i partnerów.
» weiter

Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Uwaga: Piatek popoludniu zamkniety

 

Prosz? zwróci? uwag? na godziny otwarcia gabinetu w okresie letnim: Pn, Wt, Pt, od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz  od godz. 16.00 do godz. 17.00, ?roda od godz. 8.00  do godz. 12.00  Uwaga: po po?udniu gabinet zamkni?ty, czwartek od godz 8.00 do 12.00 oraz od 16.00 do godz. 18.30.