DE | EN | PL

Kontakt

Dr. univ. Med. Peter PEER
Juns 592 | 6293 Tux
Österreich

Tel: +43 5287 86180

Fax: +43 5287 861804
info@dr-peer.at

Godziny otwarcia gabinetu

Kwiecień - Listopad:
Poniedziałki, Wtorki
& Piątki:
od 08.00 do 12.00 godz.
od 16.00 do 17.00 godz.

 
Czwartki: 16.00 - 18.30

Zamknięte w środę i piątek po południu


Grudzień - Kwiecień:
Poniedziałek-Piątek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Zamknięte wtorkowe i piątkowe popołudnia
 

Dyżury nocne & weekendy: 

Dyżury nocne w naszym gabinecie odbywają się w dni powszednie od godz. 19:00 do 7:00 oraz w weekendy od piątku godz.19:00 do poniedziałku godz.7:00. Lekarza można wezwać dzwoniąc na bezpłatny numer 141 (podczas rozmowy proszę podać kod pocztowy 6293)

 

 

 

Informacje o zakrzepicy-Tromboza

Ze wzgl?du na odniesione obra?enia, których leczenie wymaga pozycji le??cej, zwi?ksza si? ryzyko wyst?pienia zakrzepu krwi w uk?adzie ?ylnym dolnej cz??ci ko?czyn.

Je?eli u Pa?stwa lub w rodzinie wyst?pi? zakrzep krwi, który mo?e by? dziedziczny, nale?y nas koniecznie o tym fakcie poinformowa?.  Tak samo, wa?ne s? dla nas informacje czy pacjent jest palaczem oraz czy za?ywa tabletki hormonalne, które podnosz? ryzyko wyst?pienia zakrzepicy.

Taki zakrzep (=Thrombus) mo?e na ca?e ?ycie spowodowa? uszkodzenie systemu ?ylnego w ko?czynie dolnej.  Wolny fragment zakrzepu mo?e oderwa? si? od ?y?y i z biegiem krwi dosta? si? do p?uc lub do kory mózgowej powoduj?c udar mózgu.

Aby unikn?? tego typu komplikacji przeprowadzamy w?ród naszych pacjentów profilaktyk? przeciwzakrzepow?. Jest ona stososowana u osób od 14-go roku ?ycia. 

Profilaktyka przeprowadzana jest nast?puj?co:

1. na nogi zak?adane s? specjalne rajstopy przeciwzakrzepowe (je?li to mo?liwe, na obydwu nogach i powinny by? noszone 24 godziny na dob?, nawet w nocy!)

2. poprzez ?wiczenia ruchowe (wi?cej razy w ci?gu godziny poprzez zginanie nóg aby u?atwi? dop?yw krwi ?ylnej - ?wiczenia pokazujemy oczywi?cie na miejscu)

3. poprzez dostarczanie odpowiedniej ilo?ci p?ynów w celu rozrzedzenia krwi (co najmniej 2 litry wody na dzie? przy wadze cia?a 70 kg - podczas powrotu do domu- zakazane jest spo?ywanie alkoholu)

4. poprzez prawid?owe u?o?enie uszkodzonej ko?czyny, je?li zalecimy trzymanie nogi w górze, nale?y konsekwetnie tego przestrzega?,  nale?y jednak uwa?a? podczas nag?ego i ostrego zginania nogi w kolanie oraz trzymanie jej w powietrzu.

Je?li te wszystkie ?rodki zapobiegawcze b?d? konsekwetnie stosowane, istnieje mniejsze ryzyko wyst?pienia zakrzepicy, jednak nigdy nie ma ca?kowitej gwarancji, ?e ona nie wyst?pi.  Je?li pojawi si? ból w ?ydce czy w udzie uszkodzonej nogi lub pojawi si? opuchlizna albo ból przypominj?cy zakwasy, trudno?ci w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej, mog? to by? objawy zakrzepicy. W takiej sytuacji prosz? koniecznie skontaktowa? si? ze mn? (nawet je?li jest to weekend lub noc). W przypadku gdybym by? telefonicznie nieosi?galny prosz? zazdwoni? na pogotowie (144- bez wybierania numeru kierunkowego) w celu udzielenia jak najszynszej pomocy i ewentualnego przewiezienia do szpitala w miejscowo?ci Schwaz.

W razie wszelkch pyta? lub niejasno?ci ch?tnie s?u?? pomoc?.

Informacje & Aktualno?ci

Pod tym linkiem znajdują się artykuły oraz aktualne informacje dotyczące zdrowia i zdrowego trybu życia.
» weiter

Partnerzy

Linki na strony naszych przyjaciół i partnerów.
» weiter

Kwiecień - Listopad:
Poniedziałki, Wtorki
& Piątki:
od 08.00 do 12.00 godz.
od 16.00 do 17.00 godz.

 
Czwartki: 16.00 - 18.30

Zamknięte w środę i piątek po południu

 

Grudzień - Kwiecień:
Poniedziałek-Piątek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Zamknięte wtorkowe i piątkowe popołudnia